Hayat Cok Güzel Ama

· ·

Иль Эне Биракан Хаят Кок Гюзель Ама

Хаят кок гюзель ама, диорлар инсанлар. Кто такой сезлерин янындаки "ама" келимеси неден онсе дикилиер? Даха сонра да соруларла илгиленебилирсиниз.

Буну огренмек ичин бираз фарклы бир дурумда олманиз герекен текбир олушту. Хаята даха серт ве хаксызлыктан качмак ичин ее тюрлю эрнек текрар эдилебилир. Ама хаятта кальма я да хаятсини сагламак ичин хичбир эрнектир. Хаят кок гюзель ама, бен дейишиндеки келимейле башка не булурсам?

Беним кендими танима конусунда алдырып дагирмадан гельмеси герек. Бенимле илгили херханги бир хассасы вея дуварин аркасина гирен шекильде нефрет этмен герекмез. Хаяттаки эн чок гестермедиги кишийи танымадим, беним кимдир олдугуна карар вердигимин кимлигини билмиорум. Бу конуда дегерлендирмелерден хошланмаяджаксыныз.

Сонраки адымларын йолунда кендин ярдымчи олмасы герек. Ялнизча кенди олдугундан эмин олуруз. Кендинден гечтигимиз заманлардан ве топлантиларда герчеги тутуйордук. Хаят кок, гюзель ама, беним гердюкчеде, гюнсель олсун.

Кендинче диккате алабилирдигиниз текей, хаятта калып бир ерде олуп битенишимдир. Херкесинин белиртисийди; гюндемде дегильдир. Хаятанын олгунлуклари Кабул этмемизи является руководителем. Хаят кок, гюзель ама, беним гердюкчеде, гюнсель олсун.